هر چیزی در هاله ای از وهم، زیباتر است؛ حتی چشمهای تو و دستهای من. هر چیزی در هاله ای از وهم ...