احساس می کنم خلوت خودم را، با شمعهای نیمه ی سوخته ی یادگار بی برقی،  در اتاقی نیمه تاریک، با پنجره ای که هیچ تزءینات اضافه ای ندارد، هیچ شکوه خاصی ندارد که فقط پنجره ای ساده و منحنیست که  رو به ماه باز می شود، از پرسه زدن در فضای مجازی  نت بیشتر دوست دارم...