نمی دانم باید بخندم یا گریه کنم

 

به حال عقرب سرگردانی

که از خجالت نیشی که به پشت دارد،

خودش را با دمش

به دار آویخته است!

 

 

راشین گوهرشاهی