رابطه ما آدما باهم مث بازکردن گلوله نخ کاموا می مونه. از همون اولی که شروع میشه مدام درحال تموم شدنه.

از "تکه پاره های یک زندگی منطقی"

راشین گوهرشاهی