معترض عزیز  لطفا دلیل نوع  نظر  و اعتراض خصوصیتان را کامل تر توضیح دهید!