اون کسی که تا حالا نبوده، همون بهتر که هیچوقت نباشه

 

تکه پاره های یک زندگی منطقی

راشین گوهرشاهی