یک فریب بزرگ

دلم می خواهد بنویسم زندگی یک دروغ بزرگ است...یک فریب بزرگ. بیشتر از این توضیحی نمی دهم! در نظرم این تنها  باور مشروع است که در بطن  روزهایی نامشروع، شکل می گیرد.

لعنت به توالی مزمن دردهای مکرر....لعنت به ...

بهتراست که تمامش کنم! 

 

 

ویرایش نشده.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید