جمعه های سنگی

فردا را هم اگر خدا بخواهد، مثل خیلی از جمعه های دیگر، در فیلد خواهم بود و در آ غوش سنگها و کوهها. سرچهای، یک روزه را بیشتر می پسندم...مخصوصا اگر رابطه ای با کار اداری ام نداشته باشد. تجربه ثابت کرده که  اینطور ماموریتها علمی ترند، و فارغ از منت بخشهایی که امکانات دولتی را به گزاف،  در انحصار خود می دانند. خداراشکر که برای ادامه ی کارها و مطالعات علمی ام هیچ نیازی به چنین امکاناتی نیست، و می توانم بی منت خلق، و زیر سایه ی حق، عاشقانه به کوه و بیابان بزنم و آ نچه را که باید، با لذت انجام دهم. فصل جدید شغلی و علمی ام را دوست دارم.  آ نقدر دوست دارم که دلم می خواهد هرچه زودتر باز نشسته شوم و تمام هزینه ی عمر و هم و غمم را برای این کار ارزشمند بگذارم. 

خدایا! 

کسانی که خود را خالصانه به تو می سپارند،

عاشقانه حمایت کن

و از هر آ نچه و هر آ نکه  غیر خودت

بی نیاز فرمای.

خدایا

به راستی که عزت از آ ن توست و فروتنان...

و تبخترکنندگان را جز ذلت و خواری نصیبی نیست

پس مرا از فروتنان قرارده

و نه از فخر فروشان و جاهلان و تجاوز کنندگان به حقوق بندگانت

که از دادگاه عدل تو هرگز به هیچ راهی گریزگاهی نیست.

ای رفیق عزیز 

سپاس بیکران از آ نکه بر سختیهای دنیا تحمل بسیارم بخشیدی

و در شنیدن طعن و لعن دیگران بردبار و صبورم

عزیزا

لذتم را در بخشایش دیگران و روزی ام را صداقت

 و شادی و استراحتم را در عبادت قرار ده

که سخت ؛ از سستی و کاهلی و بی حاصلی در هراسم...

آ مین.

/ 0 نظر / 12 بازدید