چوپان

امیدوارم که حالش خوب بشود؛ همانی را که این روزها مریضست را می گویم. چه خوبست اگر خوب بشود. دعا می کنم که چوپان خوب بشود...گله ی گرگها دندانهایشان را تیز کرده اند. گوسفندها نگران مانده اند... 

/ 0 نظر / 12 بازدید