یک عادم عصبانی

بابا میشه دس از سرکچل ما وردارین! اصن نمی خوایم عاقل بشیم نمی خوایم مث شما فک کنیم نمی خوایم اصلاح بشیم خب آخه مگه ما به کار شما کار داریم که شماها به کار ما کار دارین ؟! آها؟!

د ...ولمون کنین تورو به خدا بابا کچل شدیم!...واسه خودمون یه وبلاگ فکستنی زدیم به صد تا پیغام پسغام باید ج بدیم چرا اینطوری فک می کنی بیا اونجوری فک کن! نمی خوام خو مگه زوره؟!خب شمام که بلدین برین نق نقاتونو توی  وبلاگ خودتون بزنین!

یه روز دینداری مد میشه به ما میگن چرا بی دینی... یه روز بی دینی مد میشه به ما گیر میدن  چرا دینداری!...به شما چه آخه؟ به قول عزیزش با اون لهجه قشنگ صاف و ساده نیم مشدیش شمارو سننه؟!ها؟!کچلمون کردین آخه!....اه...عادمم ظرفیتی داره دیگه! بیب...بیب...بیب...بیب...

 

/ 0 نظر / 11 بازدید